Teenuse tingimused

Palun lugege neid hoolega kuna need annavad olulist informatsiooni teenuse kohta

Kasutustingimused

Kehtiv alates 24.08.2017

Antud rakenduse allalaadimisega kinnitab isik, et ta on tutvunud ja nõustub järgnevate Paytailor’i süsteemi kasutamise tingimustega (edaspidi Kasutustingimused) ning kohustub neid alati järgima. Lugege antud Kasutustingimusi tähelepanelikult enne, kui otsustate teenust kasutada.

Käesolevate Kasutustingimustega kehtestatakse üldine alus Paytailor OÜ (edaspidi Paytailor) ja kliendi (edaspidi Klient) vahelistele õiguslikele suhetele. Kasutustingimused sätestavad Paytailor’i teenuseid kasutava Kliendi ja Paytailor’i vaheliste suhete üldpõhimõtted ning Paytailor’i süsteemi kasutamise tingimused.

Kasutustingimused kehtivad kõigile lepingulistele suhetele, mis tekkisid nii pärast kui ka enne Kasutustingimuste jõustumise kuupäeva ja jätkuvad pärast seda kuupäeva.

Kasutustingimustes olevad pealkirjad ja alapealkirjad on toodud lugemise hõlbustamise eesmärgil ja ei piira ühegi jaotise kohaldamisala. Vastavalt kontekstile võivad ainsuses olevad sõnad väljendada mitmust ja vastupidi. Kui Kasutustingimuste või muude Paytailor’i ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutes inglise keeles ja muudes keeltes tekstide vahel esineb vasturääkivusi või mitmeti mõistetavusi, lähtutakse eesti keelsest tekstist.

 1. Mõisted

Digitaalne seade on telekommunikatsiooni-, digitaalne või infotehnoloogiline seade (s.h mobiiltelefon), mille kaudu edastatakse maksejuhis Maksetehingu teostamiseks.

Kaupmees on mistahes füüsiline või juriidiline isik, kes müüb kaupu või teenuseid Kliendile Digitaalse seadme abil.

Kliendi autentimisandmed on Kliendi poolt valitud PIN kood või muud Paytailor’i või kolmanda isiku poolt Kliendile antud autentimisandmed.

Klient on mistahes füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on kasutanud Paytailor’i Teenust või on avaldanud soovi seda kasutada.

Kolmandate poolte pakutavad teenused on Kliendile Paytailor’i Tarkvara kaudu pakutavad kolmandate poolte teenused.

Lahendus on Paytailor’i poolt loodud Maksetehingute teostamise infotehnoloogiline süsteem.

Makseasutus teostab Maksetehinguid Kliendi ja Kaupmehe vahel telekommunikatsiooni võrgu, infotehnoloogilise süsteemi või muu võrgu vahendusel ja arveldab Kliendiga Kliendi poolt Kaupmehe käest ostetud Teenuste eest vastavalt Paytailor’iga sõlmitud lepingule. Makseasutus on finantsasutus, kes omab makseasutusena tegutsemise tegevusluba ja kellel on õigus osutada makseteenust.

Maksete protsessija on finantsasutus, kes debiteerib Maksetehingu summa Maksja kontolt.

Maksetehing on Digitaalse seadme abil Kliendi poolt algatatud rahaliste vahendite ülekandmine Kaupmehele.

Maksetehingu summa on Kaupmehelt ühe Maksetehinguga ostetava(te) teenus(t)e hind.

Paytailor’i veebileht on Paytailor’i veebileht aadressil www.paytailor.com.

Piirang on Teenuse kasutamise piirang, mis põhineb konkreetsetel parameetritel (seade, ühendus, asukoht, aeg või muu).

Tarkvara on arvutiprogramm, mille Klient paigaldatb oma Digitaalsesse seadmesse ning mis võimaldab Kliendil Teenust kasutada.

Tasu on Makseasutuse teenustasu Maksetehingult.

Teenus on Paytailor’i poolt Kliendile osutatavad teenused, kaasa arvatud Maksetehingute tegemine Lahenduse abil.

Teenustasu on Paytailori litsentsi tasu Maksetehingult, Maksetehingu summalt või Tarkvara kasutamise eest. Teenustasu lepitakse kokku käesoleva Lepingu lisana või muul viisil kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Toiming on pangakontol olevate varade kasutamine (nt maksejuhiste koostamine, kinnitamine ja esitamine), funktsioonide kasutamine, lepingu sõlmimine, teabe- ja dokumendivahetus, limiitide ja piirangute määramine ja Paytailor’i või kolmanda isiku muu Teenuse või funktsiooni kasutamine).

 1. Teave teenusepakkuja kohta

Paytailor on Eesti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 12778710 registreeritud ettevõte, mille registreeritud asukoht on Posti 39-2, Viljandi, Viljandi maakond, 71005, Eesti Vabariik.

Paytailor ei oma makseasutuse ega e-raha asutuse tegevusluba ning Finantsinspektsioon ei teosta Paytailor’i tegevuse üle järelevalvet. Oma tegevuses lähtub Paytailor Eesti ja Euroopa Liidu vastavatest õigusaktidest.

Klient või igal ajal pöörduda Paytailor’i poole (info@paytailor.com) Paytailor’i kohta täiendava informatsiooni saamiseks.

 1. Teave teenuse kohta

Paytailor’i peamine tegevusala on mobiilse makselahenduse pakkumine, mille käigus rahalised vahendid edastatakse Kliendilt Kaupmehele ilma Kliendi nimel maksekontot avamata. Paytailor teostab maksetehinguid (sealhulgas rahaülekandeid Kliendi pangakontolt Kaupmeest teenindava finantsinstitutsiooni tarkvara kasutades.

Õiguslikest regulatsioonidest ja turvalisuse tagamisest lähtuvalt Paytailor ei salvesta ega protsessi Kliendi panga- ja krediitkaardi andmeid ise.

Teatud Tarkvara funktsioonid nõuavad toimivat interneti ühendust läbi Wi-Fi või mobiilse interneti. Paytailor ei võta vastutust, et rakendus ei tööta nagu vaja, kui Kliendil ei ole interneti ühendust. Paytailor ei vastuta selle eest, kuidas Klient Tarkvara kasutab. Kõik tegevused eesmärgiga kasutada Tarkvara mitte sihipäraselt, kahjustada Kaupmeest, Paytailor’it või seotud finantseerimisasutusi (sealhulgas Makseasutust) ja muid partnereid käsitletakse vastavate seaduste alusel ning kohustusega teavitada seaduse vastasest tegevusest. Paytailor ning Paytailor’i partnerid kasutavad suurel hulgal pettuse avastamise süsteeme, et hoida Kliendi ostlemine turvaline.

Tarkvara küsib luba Kliendi asukoha tuvastamiseks turunduse ning turvalisuse eesmärkidel. Asukoha lubanud Klientidele saavad Kaupmehed pakkuda erilisi lokaalseid pakkumisi head turundustava järgides ning Klienti häirimata.

Klient on kohustatud lugema hoolikalt Tarkvara turvalisuse instruktsioone ja tegutsema vastavalt. Klient peab vältima Digitaalse seadmee kaotsi minekut ja võtab tarvitusele ennetusmeetmeid vältimaks Digitaalse seadmee varastamist, vääriti kasutamist või viirustega/pahavaraga nakatumist.

Paytailor’i poolt pakutavate Teenuste nimekiri on saadaval Paytailor veebilehel www.paytailor.com .

PAYTAILOR EI OLE MAKSEASUTUS. KLIENDILE EGA KAUPMEHELE EI AVATA MAKSEKONTOT.

Paytailor on õigus muuta või lisada makseasutusi, kellega koostöös makselahenduse pakkumine toimub. Makseasutuse lisamisest või muutmisest teavitatakse Klienti.

Tarkvara on Paytailor OÜ intellektuaalne omand. Tarkvara kopeerimine, modifitseerimine, lähtekoodi avamine ja/või tõlkimine ei ole lubatud.

Paytailor võib tulevikus võimaldada mitmeid makse meetodeid nagu mobiili operaatorite kaudu makse, krüptoraha makse jne. Võimaldades lisanduvaid maksemeetodeid, seisab Paytailor hea selle eest, et need makse viisid on turvalised ja legaalsed.

 1. Teenuse kasutamine

Teenuse kasutamiseks Klient installeerib oma Digitaalsesse seadmesse Tarkvara. Klient. Klient käivitab Tarkvara ning logib Facebook’i konto kaudu sisse või registreerib end kasutajaks sisestades oma nime ja mobiiltelefon numbri. Kasutajaks registeerumisel Paytailor saadab Kliendile SMS teavituse koos koodiga, mis tuleb Tarkvarasse sisestada, et registreerumine lõpuni viia. Lahenduse kasutamiseks sisestab isik Tarkvarasse oma deebetkaardi või krediitkaardi andmed, millega on seotud Kliendi pangakonto. Klient seab Tarkvaras Turvalisuse sektsioonis endale PIN koodi, mida Klient kasutab Maksetehingu autoriseerimiseks Kaupmehelt kaupade või teenuste ostmisel.

Paytailor ei salvesta Tarkvara turvalisuse tagamiseks seatavat PIN koodi. Vastav PIN kood salvestatakse ainult Tarkvarasse taasesitamist mittevõimaldaval kujul ning Tarkvara täieliku kustutamisega kaob PIN kood jäädavalt. Paytailor soovitab Kliendil mitte kasutada deebetkaardi või krediitkaardi pin koodi või lihtsalt arvatavat parooli nagu sünnipäev või mõni muu Kliendi isikuga seotud numbrit.

 1. Lahenduse tööpõhimõte

Paytailor’i Lahenduse eesmärgiks on teha ostlemine Kliendile võimalikult lihtsaks ja kasulikuks.

Kaupmees sisestab Digitaalse seadme kaudu kasutajaliidese vahendusel Tarkvarasse Maksetehingu summa ja kinnitab selle. Kliendil on 60 sekundit, et omalt poolt makse kinnitada. Klient otsib Digitaalse seadmega Tarkvaras Kaupmehe müügikoha. Klient annab maksejuhise Maksetehingu teostamiseks, vajutades vastavale maksejuhist kinnitavale nupule ja sisestades enda poolt valitud PIN koodi. Makseasutus kinnitab Maksetehingu või lükkab selle tagasi. Maksekinnitus kuvatakse Kliendile Tarkvara kasutajaliideses. Maksetehingu kinnitamise järel kantakse Kliendi pangakontolt Maksetehingu summa Kaupmehele.

Paytailor on oma ettevõtte poliitika tõttu kohustatud tagama, et Tarkvara Lahenduse kasutamiseks on tehniliselt toimiv ja turvaline.

 1. Kaupmehe poolt pakutavad teenused

Paytailor ei kanna Kaupmeeste poolt pakutavate kaupade või teenuste eest mingit vastutust. Paytailor ei tegutse Kaupmeeste pakutavate kaupade või teenuste agendi ega vahendajana, vaid pakub Kaupmeestele võimalust saada oma pakutavate kaupade või teenuste eest Klientidelt makseid Paytailor’i Tarkvara kaudu. Kaupmeeste kaupadele ja teenustele kehtivad eraldi Kaupmeeste poolt kehtestatud tingimused, mis täiendavad käesolevaid tingimusi ja millega Klient nõustub vastava kauba või teenuse tellimisel. Juhul kui Kaupmehe kaupade või teenuste puhul peab Klient sõlmima Kaupmehega eraldi täiendava lepingu, siis on Kliendi õigused ja kohustused Kaupmehe kaupade või teenuste suhtes määratletud ainult vastava lepinguga. Juhul, kui Kaupmehe tingimused ja käesolevad Kasutustingimused on omavahel vastuolus, kehtivad Paytailor’i Kasutustingimused.

Paytailor ei vastuta mistahes juhul Kliendi või kellegi teise otsuse või tegevuse (või tegevusetuse) eest, mis tehakse kolmandatelt osapooltelt saadud teabe alusel.

 1. Kasutustingimuste koostamine ning muutmine

Paytailor koostab ja kehtestab Kasutustingimused.

Muudatustest teavitatakse Klienti elektrooniliste kanalite kaudu vastavalt käesolevate Kasutustingimuste punktile 9. Muudatused jõustuvad teavituses määratud kuupäeval.

Kui Klient muudatustega ei nõustu, on tal võimalik Paytailor’i Tarkvara kasutamisest loobuda ja see oma Digitaalsest seadmest kustutada. Kui Klient jätkab pärast muudatuste jõustumist Paytailor’i Tarkvara kasutamist, loetakse ta muudatustega nõustunuks. Kui muudatus tuleneb seadusest või on seotud uue Teenuse lisamise, olemasoleva Teenuse täiendamise või muu muudatusega, mis ei vähenda Kliendi õigusi ega suurenda tema vastutusi, siis on õigus teha muudatus ilma Klienti eelnevalt teavitamata ja muudatus hakkab kehtima koheselt pärast nende avaldamist.

 1. Kohalduv seadus

Paytailor’i ja Kliendi vahelistele suhetele kehtib Eesti Vabariigi seadus. Paytailor’i ja Kliendi vahelisi suhteid reguleerib välisriigi seadus juhul, kui ning üksnes ulatuses, nagu see on ette nähtud seaduse või rahvusvahelise lepinguga. Kui Klient on tarbija, võivad talle kehtida ka Kliendi alalise asukoha seadused üksnes seadusega ettenähtud ulatuses. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et mõistab ja järgib kõiki Kliendi kohtualluvuses kehtivaid seadusi, eeskirju ja määruseid, mis Kliendile seoses Teenuste kasutamisega kohalduda võivad.

 1. Paytailor’i ja kliendi vaheline suhtlus

  1. Kliendi teavitamine

Kliendil peab Teenusega seotud infovahetuse ja Teenusega seotud teabe saamiseks (kaasa arvatud Kasutustingimustes tehtavatest muudatustest teavitamiseks jms) olema juurdepääs internetile.

Klient lubab Paytailor’il saata talle teavitusi või muud teavet e-posti, telefoni, tekstisõnumi, Tarkvara või muude kanalite kaudu. Elektrooniliselt saadetud teavitus (nt tekstisõnum, e-post, teavitus elektroonilises kanalis) loetakse Kliendi poolt kättesaaduks päeval, mil see saadeti.

Paytailor võib saata Kliendile informatsiooni ning teavitusi kasutades kontaktandmeid (nt telefoninumber), mis on Paytailor’ile edastatud Kliendi poolt. Kontatkandmete muutmisest kohustub Klient koheselt Paytailor’it teavitama.

  1. Paytailor’i teavitamine

Klient saadab Paytailor’ile teavet elektrooniliselt (nt Tarkvara või e-posti kaudu) või muul kokku lepitud viisil (nt telefoni teel). Klient on kohustatud Paytailor’it eelnevalt kokku lepitud viisil koheselt teavitama kõigist asjaoludest, mis on Paytailor’i ja Kliendi vahelistes suhetes olulised ning mis mõjutavad või võivad mõjutada Kliendi või Paytailor’i kohustuste täitmist, näiteks muudatused nimes, kontaktandmetes jne. Klient on kohustatud Paytailor’it koheselt teavitama oma autentimisandmete kadumisest või vargusest või nende muul viisil Kliendi tahte vastasest omandamisest. Klient on kohustatud Paytailor’it teavitama ka juhul, kui ülal toodud teave on avalikuks tehtud (nt kohtuotsuses, avalike registrite teavitamisega või massimeedias avaldamisega).

Paytailor’i kontaktandmed on e-posti aadress help@paytailor.com ja telefoninumber +372 5376 7338.

 1. Suhtluskeel

Paytailor ja Klient suhtlevad Kliendi poolt rakenduses valitud keeles. Paytailor võib Klientidega suhelda ja omapoolset kliendituge pakkuda erinevates keeltes.

 1. Ärisuhte loomine ja lepingute sõlmimine

Ärisuhte loomisel registreerib Klient end Paytailor’i kasutajaks või logib sisse Facebook konto vahendusel ja esitab registreerimiseks ning ärisuhte edasiseks monitoorimiseks Paytailori’i poolt nõutud vajalikud andmed.

Registreerimisel kinnitab Klient Paytailor’ile, et Klient on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi elanik. Klient kinnitab oma täielikku õigusvõimet ja fakti, et ta tegutseb enda nimel. Eraisikust Klient kinnitab, et puudub tegelik kasusaaja (kasusaaja on Klient ise).

Teabe esitamisel kinnitab Klient, et kogu teave on täielik, täpne ja tõene.

Paytailor’il on õigus otsustada, kellega mistahes ärisuhe luua või loomata jätta. Paytailor võib keelduda Kliendiga ärisuhte loomisest või isikule teenuste pakkumisest järgnevatel juhtudel:

 • Klient ei täida või võib mitte täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi;

 • Paytailor’il on kahtlus, et isik soovib Teenuseid kasutada punktis 20 kirjeldatud keelatud tegevusteks;

 • Klient on Paytailor’ile otseselt või kaudselt kahju tekitanud;

 • Klient on riikliku taustaga isik;

 • Klienti on karistatud finants- või majanduskuritegevuse, pettuse või muu kuriteo eest, mis hõlmab usalduse kuritarvitamist;

 • esinevad muud veenvad põhjused mistahes lepingu mittesõlmimiseks, kaasa arvatud juriidilised takistused, näiteks piiratud teovõime, volituste puudumine või ebamäärased volitused;

 • Klient kuulub riskirühma, millele Paytailor on määranud piirangud ärisuhte loomise või muude tegevuste osas.

Registreerimisel avaldab Klient soovi kasutada Paytailor’i Tarkvara ning nõustub, et Lahenduse kasutamise võimaldamise üheks eeltingimuseks on konto olemasolu pangas, mille tegevuskoht asub Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, või muus litsenseeritud finantseerimisasutuses.

 1. Tuvastamine

Ärisuhte loomisel on Paytailor’i ja/või koostööpartnerist Makseasutus kohustatud Kliendid tuvastama. Meetod, mille alusel Paytailor ja/või Makseasutus Kliendi tuvastab, võib varieeruda sõltuvalt selle riigi kohtualluvusest, kus Klient Paytailor’iga ärisuhte loob (nt elektrooniline tuvastamine, samas kohas viibides tuvastamine).

Klient ja tema esindaja on kohustatud Paytailor’ile esitama andmed ja/või dokumendid, mida Paytailor tuvastamise eesmärgil nõuab.

Kui Paytailor’il on kahtlusi Kliendi andmete või dokumentide õigsuse osas, võib Paytailor paluda Kliendil andmeid täpsustada, esitada lisateavet või lisadokumente või vajadusel tuvastamisprotsess uuesti läbida.

Kasutustingimustega nõustumisel annab Klient käesolevaga Paytailor’ile pöördumatu õiguse ja volituse nõuda igasuguses vormis teavet ja dokumente seoses Kliendi tuvastamise ja autentimisega (muu hulgas koopiaid Kliendi dokumentidest või andmetest) kõigilt krediidi- või finantseerimisasutustelt, mis on vastava Kliendi tuvastanud või on Kliendiga ärisuhtes. Kahtluste vältimiseks tuleb täpsustada, et selline õigus annab Paytailor’ile õiguse küsida Kliendi kohta andmeid ja dokumente kõigilt krediidi- või finantseerimisasutustelt, mille tuvastus- või autentimismeetodit Paytailor’i tuvastusprotsessis kasutati. Paytailor’i nõudmisel esitab Klient Paytailor’i lisavolitused või dokumendid (sh. kirjalik volitus), mis on vajalikud ülaltoodud teabe või dokumentide saamiseks ning kõik vajaliku enda isikusamasuse tõendamiseks Paytailor’ile.

Paytailor’il on õigus aeg-ajalt nõuda täiendavat tuvastamist, et kontrollida Kliendi isikusamasust turva- või muudel eesmärkidel. Klient kohustub esitama Paytailor’ile dokumendid ja andmed mis on vajalikud tema isikusamasuse kindlakstegemiseks.

Et Klient saaks Lahendust kasutada, tuvastab Paytailor Kliendi tema (Kliendi) antud autentimisandmete põhjal (nt kasutajanimi, parool, PIN-kood).

Kasutustingimustega nõustumisel annab Klient käesolevaga Paytailor’ile pöördumatu õiguse edastada igasuguses vormis teavet ja dokumente Kliendi kohta (sealhulgas tuvastamise ja autentimisega seotud dokumente) Paytailor’i koostööpartnerist Makseasutusele.

11. Kliendi korraldused

Kliendilt Paytailor’ile antavad korraldused peavad olema üheselt mõistetavad ja täidetavad. Klient kinnitab kõik tehtavad toimingud oma autentimisandmetega või muul Paytailor’i nõutud viisil (nt paberkandjale allkirja andmisega) ja selline kinnitus tähendab Kliendi nõusolekut vastav tehing läbi viia.

Klient esitab korraldused Paytailor’ile elektrooniliselt või muul Paytailor’i ja Kliendi vahel kokku lepitud viisil ja Paytailor’i koostatud vormis (nt elektrooniliselt, logides sisse Paytailor’i rakendusse).

Korralduste vormid on saadaval Paytailor’i elektroonilistes kanalites. Klient kinnitab, et tema korraldused on koostatud, kinnitatud ja esitatud kehtivate seaduste, Kasutustingimuste ja muude asjakohaste nõuete ning tavade kohaselt. Korralduse andmisega annab Klient tagasivõtmatu nõusoleku tehingu tegemiseks korralduses toodud tingimustel.

12. Kliendi autentimisandmetega seotud kohustused

Turvaeesmärgil võib Paytailor nõuda, et erinevate tehingute ja limiitide korral kasutaks Klient erinevaid autentimisandmeid või nende kombinatsioone.

Klient vastutab enda kasutatava Digitaalse seadmega seotud suhtlusviiside (nt internet või telefoniühendus) turvalisuse ja toimimise eest ise.

Paytailor’il on õigus blokeerida Kliendi autentimisandmed turvakaalutlustel igal ajal ilma kohustuseta võimalik kahju hüvitada. Sealhulgas juhul kui Paytailor’i arvamusel võib Kliendi autentimisandmete kasutamine olla ohustatud.

Klient peab koheselt teavitama Paytailor’it Kliendi autentimisandmete kadumisest või vargusest või nende omandamisest Kliendi tahte vastaselt või muul viisil. Pärast vastava nõude saamist esitab Klient Paytailor’ile vajadusel täiendavat teavet ülaltoodud juhtumite asjaolude kohta.

Paytailor ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on Paytailor’i veebilehel toodud nõuete mittetäitmine. Klient järgib Paytailor’i kehtestatud turvaeeskirju.

13. Andmekaitse

Klient annab Paytailor’ile nõusoleku isikuandmete salvestamiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja edastamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Paytailor ei jaga isikuandmeid kolmanda osapoolega, kui see pole kaitstud lepingutega ning tagatud, et infot kasutatakse Teenuse osutamiseks.

14. Teenuste kasutamise piirangud

Paytailor blokeerib Teenuse kasutamise kolmandate osapoolte nõudmisel ainult seadusega ettenähtud juhtudel ja korras. Paytailor eemaldab Teenuse blokeeringu otsuse või ettekirjutuse teinud pädeva asutuse otsuse alusel või vastava jõustunud kohtulahendi alusel.

Paytailor’il on õigus Teenuse kasutamist piirata, kui:

 • Paytailor või Paytailor’i koostööpartner kahtlustab Klienti rahapesus, terrorismi rahastamises või muus kuritöös või ebaseaduslikus tegevuses (nt pettus);

 • Klient ei esita Paytailor’i küsitud andmeid või dokumente õigeaegselt;

 • Paytailor’ile on teatavaks saanud asjaolud, mis on põhjustanud vajaduse uurida Kliendi raha või vara õiguslikku päritolu;

 • Paytaior’it teavitatakse Kliendi surmast;

 • Paytailor’i hinnangul on blokeerimine vajalik Kliendi, Paytailor’i või kolmanda osapoole kaitsmiseks;

 • on kahtlus, et Kliendi autentimisandmeid on kasutatud ilma Kliendi loata või varastatud;

 • on kahtlus, et Kliendi autentimisandmeid on kasutatud pettuse eesmärgil.

Paytailor ei vastuta Kliendi ees Teenuse kasutamise blokeerimisest tulenevate kahjude eest.

15. Kliendi üldlimiit

Paytailoril on õigus seada makse summadele limiit.

16. Limiidid ja piirangud teenuste kasutamisele

Paytailor’il on õigus maksetele limiidid kehtestada. Kliendil on õigus Paytailor’i kehtestatud limiite muuta Paytailor’i tingimustes sätestatud ulatuses ja korras.

17. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Paytailor järgib Kliendiga ärisuhte loomisel ja kehtivusajal tunne-oma-klienti põhimõtet. Tunne-oma-klienti põhimõtte kohaselt tuleb Klient tuvastada ja tehingute seaduspärasust hinnata Kliendi põhitegevuse ja/või eelneva tehinguajaloo põhjal. Paytailor’il on õigus Kliendilt täiendavat teavet (nt tehingu aluseks olevaid dokumente) küsida, et täita rahapesu tõkestamisega seotud kohustusi (nt teavet, mis on seotud Kliendi omanike ja tegelike tulusaajatega ning Kliendi äritegevusega, kaasa arvatud andmeid lepingupartnerite, käibe, sularahatehingute ja sularahata tehingute osakaalu, tehingute sageduse jms. kohta). Klient esitab koheselt ja ilma liigse viivituseta vajaliku teabe ja dokumendid, mis on seotud Paytailor’i mõistlike täiendavate teabenõuetega. Kui Klient sellisest nõudest hoolimata ei esita Paytailor’ile nõutud dokumente ja teavet, loetakse, et Klient on Kasutustingimusi oluliselt rikkunud, ja Paytailor’il on õigus eelneva etteteatamise kohustuseta ärisuhe erakorralistel tingimustel üles öelda.

18. Ärisuhte lõpetamine

Kliendil on õigus Tarkvara (sealhulgas Teenuse) kasutamine igal ajal koheselt lõpetada, kustutades rakenduse oma Digitaalsest seadmest.

Paytailor’il on õigus Teenuse osutamine igal ajal lõpetada, teavitades Klienti sellest [___] ette.

Paytailor’il on õigus ärisuhe Kliendiga koheselt lõpetada, kui:

 • Paytailor kahtlustab Klienti rahapesus või terrorismi rahastamises;

 • Klient on Paytailor’ile esitanud ebakorrektseid, eksitavaid või mittetäielikke andmeid või dokumente ning keeldub nõutud andmete või dokumentide ettenähtud aja jooksul esitamisest;

 • Paytailor’il on kahtlus, et Klient kasutab Teenus punktis 20 kirjeldatud keelatud tegevustes või muudes ebaseaduslikes tegevustes;

 • Klient jätab Kasutustingimustest tulenevad kohustused tahtlikult või raske hooletuse tõttu täitmata;

 • esineb muu veenev põhjus lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks, eriti kui ärisuhte jätkumisel on õiguslik takistus, näiteks piiratud teovõime või volituste puudumine.

19. Vaidluste lahendamine

Paytailor’i ja Kliendi vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus juriidiliste isikute puhul Harju Maakohtus ning füüsiliste isikute puhul Kliendi asukohajärgses kohtus.

20. Keelatud tegevused

Paytailor’i Tarkvara või Teenuse kasutamisel või Kliendi suhtluses Paytailor’iga on keelatud järgmised tegevused:

 • Paytailor’ile väära, ebatäpse või eksitava teabe või dokumentide esitamine või esitamata jätmine;

 • tegevus või tegevusetus, mis rikub mistahes seadust, põhikirja, korraldust või määrust või tava;

 • tegevus või tegevusetus, mis rikub Paytailor’i tingimusi.

21. Kasutaja konto kustutamine

Kasutajakonto kustutamiseks tuleb vastava sisuline teade saata e-posti aadressile info@paytailor.com.

Kontakt ja kasutajatugi

+372 5343 7470
info[at]paytailor.com

Paytailor sotsiaalmeedias


Teenuse tingimused

Paytailor OÜ

Sepise 1,
11415 Tallinn,
Eesti